Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie

Teoria - Lingwistyka

Jako dyscyplina humanistyczna lingwistyka zajmuje się badaniem istoty, budowy i przemian języka z punktu widzenia porównawczo-historycznego albo porównawczo funkcyjnego.
Ze względu na językowe tworzywo dzieł literackich wiedza z zakresu lingwistyki została podzielona na:
- stylistykę
- poetykę
- wersyfikację
- teorię języka poetyckiego

Ze względu na sposób prowadzenia badań lingwistycznych zwykło się rozróżniać:
językoznawstwo synchroniczne (gramatyka opisowa) - zajmujące się analizą tych elementów języka, które współistnieją w danym momencie czasowym;
językoznawstwo diachroniczne (gramatyka historyczna) - opisujące kolejne fazy rozwojowe języka, następujące po sobie (gramatyka historyczna)
W zakresie językoznawstwa wyróżnia się następujące dyscypliny:
semantykę, która bada relacje pomiędzy znakami a rzeczywistością. W jej ramach występują m. in.:
słowotwórstwo - nauka zajmująca się budową wyrazów pochodnych, ich relacja bezpośrednią i znaczeniową do wyrazów podstawowych oraz wyjaśniająca ich pochodzenie.
onomastyka - nauka o imionach własnych, a więc o wszelkich nazwach geograficznych oraz imionach i nazwiskach ludzi;
frazeologia - analizuje i opisuje istniejące w języku połączenia wyrazowe, które stanowią funkcjonalnie niepodzielne jednostki systemu językowego;
leksykologię i etymologię - pierwsza zajmuje się całymi wyrazami jako jednostkami samodzielnymi, natomiast kolejna - traktuje o rodzinach i pochodzeniu wyrazów.
syntaktyka - bada stosunki pomiędzy samymi znakami i ich wewnętrzną budowę. Dzieli się na:
fonologię i fonetykę - dziedziny, które badają dźwięki mowy pod kątem widzenia ich funkcji w procesie porozumiewania się za pomocą języka, tzn. z punktu widzenia komunikatywnej funkcji języka
składnię - zajmującą się związkami między znakami językowymi, odnajduje prawa rządzące układami tekstów języka, w tym przede wszystkim określa wzajemne stosunki między wypowiedzeniami i stosunki pomiędzy elementami wypowiedzenia.
fleksję - dział gramatyki obejmujący deklinacją i koniugacją
Oczywiście wszystkie te dziedziny analizowane są zarówno przez gramatykę historyczną jak i opisową.

www.gacek.prv.pl