Literatura Online
w tym serwisie w polskim Internecie

Teoria - Prąd literacki

Prąd literacki jest to faza procesu historycznoliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie niekiedy wyznaczają daty wydarzeń istotnych w dziejach zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica pomiędzy romantyzmem i pozytywizmem).

O obliczu okresu decydują:
- charakter występujących w jego ramach prądów literackich, szczególnie prądu dominującego, który wyciska swoiste piętno na najwartościowszej twórczości okresu;
- określony rodzaj zadań społecznych czy kulturalnych podejmowanych przez literaturę;
- wspólnota tradycji literackiej, stanowiącej układ odniesienia inicjatyw twórczych i oczekiwań odbiorców;
- mniej więcej jednolite formy życia literackiego, w szczególności zaś określony typ publiczności

www.gacek.prv.pl